fbpx

Pre každý prípad! Poistite sa!

Ponúkame Vám cestovné poistenie ECP - Európskej Cestovnej Poisťovne

 Poistné krytie pre detské tábory na Slovensku. Deti do 16 rokov, dospelý od 16 rokov - občania SR. 

Cena poistenia pre tábory

Poistenie pre školy v prírode a lyžiarske výcviky

Pre ŠVP a LV na 4 noci a 5 dní je cena poistenia - 5,60 € 

Čo je predmetom poistenia?

STORNO zahŕňajú:

✅ Poistenie storna – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu z uvedených dôvodov vo VPP.

✅ Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate vecí osobnej potreby (neplatí pre balík Tábory STORNO).

✅ Poistenie pátrania a záchrany – náklady spojené so záchranou v tiesni alebo v nebezpečenstve (neplatí pre balíky Tábory EURO a Tábory STORNO).

✅ Úrazové poistenie - odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu od 10 % a pri smrti úrazom.

✅ Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.

Čo nie je predmetom poistenia?

❌  Udalosť, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane.
❌  Udalosti, ktoré sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia.
❌  Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti.
❌  Udalosti spôsobené v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
❌  Udalosti, ktoré nastanú pri paraglajdingu, pri použití závesného krídla, pri profesionálnych športových výkonoch, pri účasti na pretekoch motorového športu, v dôsledku vykonávania extrémnych športov
❌  Udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s epidémiou alebo pandémiou.

Poistenie batožiny sa nevzťahuje na:
❌ peniaze, šeky, kreditné karty, cestovné lístky, zvieratá, ceniny, veci zberateľského záujmu, starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, veci slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej činnosti,

❌ udalosti zapríčinené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.

Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
❌ škodové udalosti zapríčinené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím, čisto finančné škody, podnikovú, profesijnú alebo remeselnú činnosť.

Osobitné poistné podmienky pre európske cestovné poistenie

v celom znení nájdete tu: Informačný dokument o positnom produkte

Všeobecné poistné podmienky (VPP): odkaz

Sumy poistného krytia: odkaz