fbpx

Hodnotenia hlavných vedúcich

Pre tábory a školy v prírode

V nasledujúcej časti vás poprosíme napíšte vaše hodnotenia k priebehu turnusu alebo školy v prírode.
Vaše hodnotenie slúži ako spätná väzba pre vedenie CK a celkovo k napredovania a výberu kvalitného presonálu. 

CK Boomerang Slovensko s.r.o.,
Šášovská 2, 85106 Bratislava
www.ckboomerang.sk,
Tel: + 421949011022,
email: info@ckboomerang.sk
IČO: 50766511 DIČ: 2120471661
Zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Vložka číslo: 74119/B

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov na tomto linku: https://www.ckboomerang.sk

Hodnotiaca správa z turnusu LT / ŠvP
Formát: mail@mail.com
Typ turnusu
Stredisko v ktorom prebiehal turnus
Názov tábora
Napíš sem aj hodnotenia k jednotlivým vedúcim a počet dní, ktoré animátor odrobil.

Hodnotenie jednotlivých dní.

Významné udalosti zachytené v denníku a v zdravotných záznamoch. K akým zmenám došlo oproti plánovanému programu? Udiali sa počas turnusu nejaké mimoriadne udalosti (predčasné odchody, návštevy, nepredvídané situácie, škodové udalosti, určité problémy, hospitalizácie, oneskorené nástupy a pod.) ?

Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ak sa nič výnimočné neudialo napíš, všetko prebiehalo podľa programu. 
Ako sa ti komunikovalo s učiteľmi? Vedeli ste sa dohodnúť? Rešpektovali animačný program a dohodnuté časy? Zapájali sa aj oni do animačného programu?
Ako sa pracovali s deťmi počas turnusu? (Problematika zvládania detí, ich záujem o program, náročnosť práce s nimi, celková spokojnosť detí s turnusom, riešenie prípadných konfliktov ...)
Ako zvládali svoje povinnosti jednotlivý animátori, zdravotníci a p.p.? Zhodnoť ich proaktívnosť, tímovosť, pozitívne aj negatívne skúsenosti s nimi. Kto bol OK a s kým nie si spokojný/á?
Uveď návrhy na odmeny a zrážky zo mzdy u konkrétnych animátorov (zdravotníka) a svoj návrh aj zdôvodni. Ako pracovali ostatní členovia tímu? Kto bol OK a s kým nie si spokojný/á?
Ako hodnotíš seba pri zvládaní komunikácie, prácu s deťmi, vedenie tímu animátrov, manažment tábora, svoj time-managment, riešene problémov, prácu ako delegáta CK atď. ?
Ako by ste hodnotili vybavenosť strediska, možnosti v areáli. Čo chýbalo v stredisku? Čo je prednosťu pre toto stredisko?
1 - najhoršie, 10 - najlepšie
1 - najhoršie, 10 - najlepšie
Ako hlavný vedúci turnusu máš zodpovednosť za zverené atrakcie, techniku, kostými a materiál podľa protokolu. Zistil/a si nejaké nezrovnalosti pri prebratí techniky a materiálu? Došlo k nejakému poškodeniu alebo strate počas turnusu? Je o tom spísané zápisnica o škode? Bolo to oznámené manažérovi / CK?
Zdravotník je zodpovedný za stav lekárničky. Bola prevzatá a odovzdaná lekárnička v súlade so zoznamom? Robil zdravotník vstupnú prehliadku a riadne záznamy o ošetrení dieťaťa a podávaní liekov? Boli v prípade použitia liekov a zdr. materiálu dokúpené veci?
Ako hodnotíš spoluprácu s CK a s manažérom turnusu (podpora, zabezpečenie, komunikácia)?
Návrhy na úpravy v scenári a iné dôležité informácie pre manažéra a CK Boomerang 🙂