fbpx

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Mikulášska súťaž o tri indiánske tričká”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:  CK Boomerang

Sídlo: Šášovská 2, 85106 Bratislava

IČO: 50766511

DIČ: 2120471661

Zapísaný v registri: 07.07.2017

Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 06.12.2022 do 16.12.2022. Po tomto dátume, už vstup do súťaže nebude platný.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý táborník, ktorý sa zúčastnil indiánskeho tábora so súhlasom zákonného zástupcu. Zároveň sa môže zapojiť aj rodič táborníka, ktorý nám prepošle komentár od svojho dieťaťa.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci CK Boomerang.

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže musíte napísať komentár pod príspevok na Instagrame alebo Facebooku indiánskeho tábora. Rovnako sa môžete zapojiť keď zašlete komentár  na info@indiani.sk. Komentár musí obsahovať aspoň 5 viet o tom prečo radi chodíte do indánskeho tábora alebo aspoň 5 viet o najkrajšom zážitku z indiánskeho tábora. Každý účastník môže poslať len jeden komentár, preto odporúčame poslať správu až keď s ňou budete spokojný.

Výhra

Tri najlepšie komentáre odmeníme tričkami s indiánskou grafikou.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov a to takým spôsobom, že všetky komentáre anonymne prekopírujeme do skupiny NPDL vlkov a oni pomocou hodnotení ,,like“ určia komentáre, ktoré sa im najviac páčia. Vyberieme 3 komentáre s najviac označeniami ,,like“ a tieto komentáre od nás obdržia výhru.

Oznámenie o Výhercovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke CK Boomerang ako aj priamo kontaktovaný Organizátorom na uvedený kontaktný údaj. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry – pravdepodobne Slovenskou poštou. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná emailom výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.

Vzhľadom k zákonnej úprave zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. – Občianskym zákonníkom.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 05.12.2022