fbpx

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o pobyt na vami vybranom tábore na jeden turnus

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno:  CK Boomerang
  Sídlo: Šášovská 2, 85106 Bratislava
  IČO: 50766511
  DIČ: 2120471661
  Zapísaný v registri: 07.07.2017
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 01.06.2022 do 15.06.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba nad 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci CK Boomerang.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže stačí, keď pošlete prihlášku od dnes 1.6. do stredy 15.6 a ste automaticky zaradený do zlosovania. Vždy za každých 50 prihlášok pribudne jeden možný víťaz. 
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je zľava 100% pre jedno dieťa na vami vybraný turnus
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov za pomoci náhodného zlosovania zo všetkých prihlásených v určenom dátume
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke CK Boomerang. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná emailom výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.
  Vzhľadom k zákonnej úprave zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre.
  Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. – Občianskym zákonníkom.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Bratislave, dňa 01.06.2022